Wat doet een advocaat in een rechtszaak?

Avocat spécialisé

Een advocaat kan veel stappen ondernemen in geschillen.

Analyse en voorbereiding van het dossier

De eerste taak van de advocaat is vaak het analyseren van de aan hem voorgelegde zaak om de sterke en zwakke punten ervan te verifiëren.

Op basis van een gedetailleerde analyse kan de advocaat zijn cliënt dan adviseren over de wenselijkheid van het nemen van gerechtelijke stappen, het onderhandelen over een overeenkomst, het intrekken van de overeenkomst.

Indien dergelijke alternatieve wegen niet mogelijk zijn en het dossier voldoende elementen bevat om voor de rechter te kunnen worden gebracht, zal de advocaat het dossier voor deze gerechtelijke fase voorbereiden.

Vóór de pleidooien

De pleidooien gebeuren nadat een reeks handelingen heeft plaatsgevonden.

De advocaat van de rechtzoekende partij moet er met name voor zorgen dat deze in de vereiste vormen (dagvaarding, verzoekschriften, enz.) voor de rechter wordt gebracht. De advocaat zal moeten nagaan wat de bevoegde rechtbank voor de zaak is, het taalgebruik, de toepasselijke termijnen en de voorwaarden voor ontvankelijkheid van de vordering.

Als de rechtbank eenmaal is aangesproken, is er vaak een inleidende hoorzitting waarin een tijdschema wordt opgesteld zodat de partijen hun conclusies kunnen voorbereiden en uitwisselen. Naast de organisatie van het dossier, de documenten, het zoeken naar eerdere beslissingen die voor het dossier interessant zijn, leerstellige artikelen die de stelling van zijn cliënt ondersteunen, kan de advocaat ook ingrijpen als deskundigheid nodig is, als procedurele handelingen vereist zijn of verplicht.

Na de pleidooien

De advocaat bereidt ook zijn pleidooi voor, wat een belangrijke stap is in de behandeling van een zaak. Hij zal ter terechtzitting aanwezig zijn om de zaak te bepleiten en u vertegenwoordigen voor de rechtbank.

De advocaat helpt u bij het analyseren van de rechterlijke beslissing, de gevolgen ervan en hoe u de uitvoering ervan kunt garanderen. Sommige situaties vereisen het gebruik van een gerechtsdeurwaarder, andere de inleiding van een beroepsprocedure. Opnieuw staat de advocaat aan uw zijde om mogelijks in te grijpen afhankelijk van de situatie.

Ontdek uLaw