Dienstvoorwaarden

Deze overeenkomst (het Contract) wordt gesloten tussen uLaw BV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Terhulpsesteenweg 185, 1170 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0696.639.548. (“uLaw”, “wij”) en u (“u” of “de gebruiker”) en is onderworpen aan deze algemene voorwaarden, die alle aspecten van de relaties tussen uLaw en haar klanten regelen (“de Dienstvoorwaarden”). U dient deze Dienstvoorwaarden te lezen en te aanvaarden zoals onze Privacy Policy omtrent uw personele gegevens om gebruik te kunnen maken van de diensten, toepassingen en producten van uLaw et de website uLaw.be (de “website”) en enige andere website of toepassing beheerd door of gebonden aan uLaw of haar verbonden ondernemingen en verbonden opvolgers.

De gebruiker kan, naar gelang het geval, een klant zijn die beroep wenst te doen op de diensten van een advocaat of en gelieerde métier (“klant gebruiker”) of omgekeerd, een advocaat of een zelfstandige die juridische of para-legale diensten aanbiedt aan rechtzoekenden (“advocaat gebruiker”).

Onder voorbehoud van de bepalingen in de Dienstvoorwaarden, kan uLaw op elk moment en naar eigen goeddunken deze Dienstvoorwaarden aanpassen door een nieuwe versie op haar website te plaatsen en zal naar eigen goeddunken de gebruiker al dan niet verwittigen. Alle gebruikers worden verzocht de Dienstvoorwaarden regelmatig te raadplegen om de voorwaarden en de gevolgen voor zijn gebruik te controleren.

Indien één van deze aanpassingen de vergoeding van uLaw wijzigt en dat deze wordt verhoogd, heeft de gebruiker 30 dagen de tijd om afstand te doen van het contract. Elke andere wijziging is tegenwerpelijk vanaf haar communicatie door publicatie op de website uLaw.be of op een andere manier. Indien de gebruiker de diensten van uLaw na een dergelijke communicatie blijft gebruiken, aanvaardt hij expliciet de aangebrachte wijzigingen.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, door het gebruik van de diensten van uLaw en haar website, u gebonden bent aan de Dienstvoorwaarden en alle bepalingen van het document. Indien u deze Dienstvoorwaarden niet kan aanvaarden mag u geen beroep doen op of gebruik maken van de diensten van uLaw.

1. DIENSTEN

uLaw is een platvorm met als doelstelling het verlenen van diensten aan gebruikers onder andere aan de hand het beveiligde IT-platform beheerd door uLaw. De diensten geleverd door de advocaat gebruiker met wie de klant gebruiker in contact is getreden, vallen uitsluitend en volledig onder de verantwoordelijkheid van deze advocaat. uLaw is geen advocaat vereniging en verleent geen on-line diensten.

uLaw heeft het statuut van Besloten Vennootschap en is ingeschreven bij de BTW en de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0696.639.548.

Met uLaw kunnen gebruikers (onder andere), tussen de advocaat gebruikers van uLaw, het juiste profiel vinden voor één of meerdere juridische opdrachten en ook de verschillende aspecten van deze werkrelatie beheren. uLaw biedt haar diensten aan volgens de bepalingen van de Dienstvoorwaarden en neemt de exclusieve verantwoordelijkheid van de interactie tussen de gebruikers zoals die voortvloeit uit de website uLaw.be en gerelateerde toepassingen.

Elke uLaw gebruiker verzekert en verbindt zich ertoe verzekerd te zijn op het vlak van burgerlijke en professionele aanspreekbaarheid.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uLaw nooit partij is van dienstcontracten tussen gebruikers die aangemaakt zijn via de uLaw website of diensten ervan en dat het aangaan van een samenwerking tussen gebruikers in geen enkel geval tot een werk- of dienstcontract kan leiden tussen uLaw en één van haar gebruikers. De relatie van uLaw met haar gebruikers, onderwerp van deze Dienstvoorwaarden, kan niet worden verward met het aangaan van een dienstcontract tussen gebruikers. uLaw levert diensten aan gebruikers om hun samenwerking overeenkomst te verbeteren maar is geen partij bij de onderliggende arbeidsverhouding.

uLaw houdt geen toezicht over het werk van de advocaat gebruiker. De advocaat gebruikers zijn volledig onafhankelijk van uLaw wat betreft het uitvoeren van de met een klant gebruiker overeengekomen opdracht. uLaw maakt haar beste inspanningen om talentevol professionelen bijeen te brengen maar doet geen toezegging voor en garandeert noch de kwaliteit van het werk van de advocaat gebruiker, noch de veiligheid, relevantie, nauwkeurigheid of wettelijkheid ervan, ook al wenst uLaw de kwaliteit van het werk van de advocaat te bevorderen en deze te weergeven aan de hand van de rating van de advocaat.

Advocaten (gebruikers of andere métiers) zijn onderworpen aan deontologische regels die eigen zijn aan hun beroep en die, in alle omstandigheden, moeten worden nageleefd. De aandacht van advocaat gebruikers wordt vooral gevestigd op de regels met betrekking tot het werven van klanten en de gevolgen van deze regels op hun gedrag in het kader van hun overeenkomst met uLaw en de gebruikers van uLaw.

Door zijn inschrijving bij uLaw in te dienen, aanvaardt de gebruiker deze Dienstvoorwaarden en de verschillende contractuele links die eruit voortvloeien.

Indien nodig, krijgt elke uLaw advocaat de toestemming van andere gebruikers om beroep te doen op de diensten van één of meerdere andere advocaat gebruikers van uLaw om zijn opdrachten uit te voeren. Elke advocaat gebruiker heeft dan een aparte overeenkomst met de gebruiker, onverminderd de gemeenschappelijke facturatie van de diensten per dossier. Het is sterk aanbevolen de klant te verwittigen indien een andere advocaat betrokken wordt om de transparantie tussen gebruikers, die centraal staat in de werkrelatie, te verzekeren. De taken van de uLaw advocaten gebruiker kunnen in de loop van de opdracht gewijzigd worden, door ontwikkelingen in de opdracht of de samenwerking van de advocaten. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot de wijziging van de individuele uurtarieven van de betrokken advocaten.

Om hun opdracht(en) uit te voeren, kan het zijn dat advocaat gebruikers onkosten moeten uitbetalen in naam van de klant gebruikers (kosten gerechtsdeurwaarder, dagvaardingskosten, enz.). Dit dient tussen gebruikers te worden afgesproken tijdens de beschrijving van de opdracht of in het kader van de uitwisselingen over het beheer van het betrokken dossier.

Er wordt aan herinnerd dat advocaten onderworpen zijn aan deontologische regels waarvan ze de evolutie dienen op te volgen en moeten respecteren bij de uitvoering van hun beroep en het gebruik van de diensten van uLaw. De advocaten zijn exclusief verantwoordelijk voor het naleven van deze regels en moeten, onder andere, toezien op het naleven van de bepalingen inzake belangenconflict bij het aanvaarden van een opdracht. uLaw voorhoudt zich het recht om elke relatie met een advocaat gebruiker unilateraal te beëindigen indien deze laatste de deontologische en professionele regels van de advocatuur niet naleeft. De advocaat gebruiker zorgt vooral, in het geval van een online dienstverlening, voor het identificeren van zijn klanten en het naleven van regels inzake belangenconflict en vertrouwelijkheid. uLaw respecteert de deontologische regels van toepassing op advocaten en garandeert de ondoordringbaarheid van de dossiers die voor verschillende klanten worden behandeld maar de advocaat gebruiker moet hetzelfde doen en toezien op het naleven van deze deontologische regels. In het bijzonder, respecteert uLaw de strikte vertrouwelijkheid van de gegevens die door beroepsgeheim verplichtingen zijn gedekt, door encryptie van gegevens op beveiligde servers. uLaw is een beveiligde website die niet compatibel is met verouderde Internet browsers of browsers die niet genoeg veiligheid aanbieden (e.g., Safari, Internet explorer, Edge, enz.).

Indien een advocaat gebruiker zich wenst te vestigen in de daartoe door uLaw, rechtstreeks of onrechtsreeks, voorgestelde ruimten, moet hij ook toezien op de naleving van de geldende deontologische regels (onder andere in het geval van een tweede kantoor of kantoor in een ander rechtsgebied).

2. BETALINGSVOORWAARDEN

Dienstvergoedingen van uLaw worden aan gebruikers gefactureerd afhangend van het gekozen abonnement.

Na betaling door de gebruiker van de door een advocaat gebruiker geleverde diensten, wordt zijn vergoeding zo vlug mogelijk en ten laatste binnen de 30 dagen teruggestort op de bij de inschrijving opgegeven bankrekening. De gebruiker erkent en aanvaardt geen interest of andere vergoeding te krijgen dan de in de Dienstvoorwaarden bepaalde vergoedingen.

uLaw levert geen zaken en wordt niet betaald voor dergelijke interventie. De ontwikkeling van zijn klantenkring is de exclusieve taak van de advocaat gebruiker, die uLaw wenst te vergemakkelijken met haar diensten. uLaw ontvangt dus geen vergoeding wanneer gebruikers in contact komen dankzij de diensten van uLaw, maar een remuneratie voor het gebruik van haar diensten en apps.

Wanneer het dossier via uLaw wordt behandeld, kunnen gebruikers het bedrag van de door de advocaat gebruiker gepresteerde diensten via uLaw betalen en ontvangen, zoals bepaald in de Dienstvoorwaarden. Hiervoor verbinden gebruikers zich ertoe de nodige informatie door te geven om de betalingen uit te voeren en, in het bijzonder, Milestones vast te leggen, deze af te sluiten en de uitvoering-status aan te vullen op de website uLaw.be (time sheet, vast bedrag, success fee).

3. BETALING VAN DE ADVOCATEN

Meer transparantie in de relatie tussen advocaten en klanten is één van de doelstellingen van uLaw die beschouwt een duidelijk en alomvattende communicatie tussen klant en advocaat over de verschillende aspecten van de opdracht die aan de advocaat wordt toevertrouwt als fundamenteel element. De voorspelbaarheid van de werktijd en van het bedrag van de dienstverlening zijn, onder andere, cruciale elementen voor het goed beheer van een dossier. De beschrijving van het werk van de advocaat dat noodzakelijk is om de vraag van zijn klant te beantwoorden, is ook een verklaring waard. uLaw is ervan overtuigd dat een goed beheer ontstaat dankzij een door de advocaat duidelijk gedefinieerde opdracht en regelmatige contacten met zijn klant, onder meer over de staat of evolutie van de erelonen, om te vermijden dat deze laatsten zich opstapelen zonder duidelijke toestemming van de klant.

Dankzij de uLaw werkmethode kan de gebruiker al deze thema’s bespreken en structuur geven om hun respectieve belang aan te tonen. Het is niet verplicht alle beschikbare tools te gebruiken, maar uLaw vereist wel dat advocaat gebruikers Milestones opstellen indien zij een dossier openen, indien nodig na voorstel aan of discussie met de klant. Deze Milestones zijn de stappen van het dossier, de te bereiken resultaten voor elke stap en bepalen de betaling van de erelonen van de advocaat gebruikers door uLaw. Elke samenwerking tussen gebruikers worden dus gekaderd door één of meerdere Milestones, die, voor elke stap, de door de advocaat te bereiken doelstellingen beschrijven en de uitvoering van deze stappen bepaald de betaling van de advocaat. Meer info over de beheertools van uw dossier vind u op onze toelichtingspagina’s.

Bij de uitvoering van een Milestones, wordt de klant gebruiker op de hoogte gebracht opdat hij het werk en de uitvoering van de Milestones kan controleren en de overeenkomstige erelonen kan uitbetalen.

De klant gebruiker kan de Milestones dan via uLaw betalen. De advocaat krijgt een melding en kan vervolgens doorgaan met het dossier tot de volgende Milestone.

Zodra de voorwaarden van de opdracht (i.e. tarief, Milestones, enz.) zijn overeengekomen tussen gebruikers, zal de advocaat gebruiker, naargelang het geval, een timesheet invullen met vermelding van tijdsbesteding voor elke taak, of met het forfaitair bedrag dat voor de diensten van de advocaat is overeengekomen of nog, met het uurtarief en het percentage success fee voor de uitgevoerde opdracht(en).

Zodra een dienstverlening wordt ingevoerd en doorgestuurd naar het facturatiesysteem van uLaw (aan de hand van de facturatie interface), wordt die dienstverlening overgenomen in de uitvoeringsfases van de betrokken Milestone. Hierna kan de advocaat nog steeds de dienstverleningen in het facturatiesysteem aanpassen of een korting toepassen op het totaal bedrag. Deze aanpassingen zijn mogelijk totdat de Milestone wordt goedgekeurd. Na deze goedkeuring zijn aanpassingen niet meer mogelijk en worden de facturatie van de dienstverleningen doorgestuurd naar de uLaw klant.

De advocaat gebruiker mag kiezen om de facturatie van uLaw te vervangen door zijn eigen facturatie. In dit geval, zullen de documenten gegenereerd door uLaw beschouwd worden als afrekeningen tussen gebruikers die in ieder geval aangevuld zullen worden door een factuur van de betrokken advocaat. Zulke afrekeningen van uLaw hebben, tussen gebruikers, een gelijkaardige contractuele waarde dan de facturen en zijn bindend tussen de partijen aan de dienstverlening overeenkomst waarop zij slaan. uLaw heeft geen toegang tot de informatie verstrekt door gebruikers die helemaal versleuteld wordt. Deze documenten zijn automatisch door onze systeem gegenereerd zonder menselijke tussenschakeling. Alle informatie verstrekt aan uLaw wordt versleuteld zodat de gebruikers zijn de enige verantwoordelijk van deze informatie.

Indien de klant gebruiker de Milestone niet goedkeurt, worden de gebruikers verzocht alles in het werk te stellen om onderling tot een overeenkomst te komen, desnoods door een korting toe te passen het bedrag. uLaw dringt de gebruikers er op aan een oplossing te vinden voor het bezwaar door een redelijke houding aan te nemen en open te zijn voor de situatie van de andere partij(en).

De facturatie of afsluiting van een Milestone door een gebruiker advocaat is definitief en kan niet worden aangepast. Het is daarvoor aangewezen om te zorgen dat de tijd en prestaties van alle medewerkers accuraat werden geregistreerd en voor een van tevoren goedkeuring door de klant.

De klant gebruiker is verantwoordelijk voor het opvolgen van de status van de erelonen, die hem worden vermeld bij elke uitvoering van een Milestone, en de betaling ervan om het werk van de raadgever goed te keuren en de voortzetting van het dossier mogelijk te maken.

Indien er geen oplossing wordt gevonden tussen de betrokken gebruikers, mag elke gebruiker het bezwaar toevertrouwen aan uLaw door uLaw binnen twee weken na de melding van uitvoering van de Milestone op de hoogte te brengen via e-mail aan: info@uLaw.be. Indien er vóór deze deadline geen betwisting of reactie is van de gebruiker ontvanger van de staat van de dienstverleningen, wordt de Milestone geacht als aanvaard.

Indien er na deze datum geen oplossing is gevonden voor het bezwaar, verbinden de gebruikers er zich onherroepelijk toe het geschil – alvorens enige andere actie te ondernemen – voor te leggen aan uLaw voor een voorafgaand advies in een poging dit te verhelpen zoals voorzien in het bemiddelingsprogramma van de Dienstvoorwaarden.

U machtigt uLaw om fondsen in te houden en niet terug te geven in het geval dat (i) één van de voorwaarden van de Dienstvoorwaarden niet wordt gevold, (ii) een vermoeden van fraude bestaat (iii), informatie over een gebruiker wordt gevraagd maar ontbrekend blijft, (iv) uLaw redelijkerwijs mag verwachten dat een vergoeding zal worden betwist of zal moeten worden terugbetaald, (v) uLaw redelijkerwijs mag denken dat de diensten van een advocaat gebruiker niet met de vereiste kwaliteit zijn geleverd, (vi) het noodzakelijk zou zijn een intern onderzoek in te stellen of (vii) wettelijk verplicht is. Dit is niet van toepassing op erelonen van advocaten.

In het geval van een fraude, behoudt uLaw zich het recht voor om de contractuele band met de betrokken gebruiker te verbreken en vergoeding te eisen voor de schade aangericht aan uLaw uit dien hoofde. Hetzelfde geldt in het geval van een valse facturatie, een dubbele facturatie of enig ander bedrieglijk of oneerlijk gedrag.

Gebruikers machtigen uLaw om alle informatie omtrent betalingen te communiceren in het geval dat dit verplicht is door de wet, een decreet of enig ander bindende of administratieve bepaling.

Gebruikers begrijpen en aanvaarden dat de facturatie van uitgevoerde dienstverleningen worden bepaald door de Milestones. Zodra een Milestone wordt uitgevoerd, bepaalt de betaling van deze het vervolg van het werk.

Gebruikers begrijpen en aanvaarden dat enig opgenomen bedrag niet terugbetaald wordt door uLaw en bindt zich ertoe geen actie te ondernemen om dergelijke terugbetaling te eisen van uLaw, onder andere door aanvraag bij haar bank of kredietagentschap of enig andere actie tegenover de betalingsmethode van de gebruiker.

Elk bedrag dat een gebruiker aan uLaw verschuldigd is, mag uLaw compenseren met een bedrag dat ze moet ontvangen. Dit is niet van toepassing op erelonen van advocaten.

Inbreuken op deze voorwaarden worden beschouwd als dringende reden en machtigt uLaw om het account van de gebruiker te onderbreken, enig verschuldigd bedrag tegen te houden of enig andere maatregel van de Dienstvoorwaarden toe te passen in het geval dat deze regels niet worden nageleefd. Dit is niet van toepassing op erelonen van advocaten.

4. BEMIDDELINGSPROGRAMMA

In het geval van onenigheid over een Milestone, worden de advocaat gebruiker en de klant gebruiker verzocht alles in het werk te stellen om onderling tot een overeenkomst te komen, door een korting toe te passen, de spreiding van de betaling of enig andere bemiddelingsmaatregel.

Indien er geen oplossing wordt gevonden, mogen de gebruikers het bezwaar vermelden aan uLaw.

uLaw heeft de doelstelling om transparantie te waarborgen in alle stappen van de relatie tussen gebruikers en ervoor te zorgen dat wederzijds vertrouwen aan de basis van de relatie ligt. uLaw vraagt en herhaalt dat mistverstanden over dienstverleningen het best kunnen worden overkomen door de vragen die gepaard gaan met het openen van een dossier te voorzien en door duidelijk en volledige Milestones te definiëren. In dit opzicht dient de advocaat de vraag van de klant duidelijk te beschrijven en worden gebruikers verzorgt om de vraag van het budget van bij de start van de relatie en met de grootst mogelijke transparantie te bespreken, aan de hand van een gemeenschappelijke omschrijving van de Milestones.

uLaw stel voor om die reden de mogelijke geschillen aan een minnelijke schikking te onderwerpen, waarbij uLaw verzekerd onpartijdig te blijven om een oplossing te vinden die de noden van beide partijen respecteert en verzoent.

Indien er na geen oplossing is gevonden, verbinden de gebruikers er zich onherroepelijk toe het geschil – alvorens enige andere actie te ondernemen – voor te leggen aan uLaw om dit te verhelpen zoals voorzien in het bemiddelingsprogramma van de Dienstvoorwaarden van uLaw. Gebruikers van uLaw verbinden zich ertoe onderstaande regels te volgen die een minnelijke schikking voor eventuele conflicten aanmoedigen.

De hulpdienst is enkel beschikbaar voor de op uLaw geldig geregistreerde gebruikers, die de Dienstvoorwaarden respecteren en die een samenwerking hebben gestart voor de uitvoering van een opdracht door een advocaat gebruiker.

Dit programma is niet van toepassing als de gebruiker niet binnen het geldig tijdstermijn de dienstverlening heeft betwist. De klant gebruiker moet binnen de vijftien (15) dagen na melding van de uitvoering van een Milestone een eventuele betwisting bekendmaken aan uLaw. Bij gebrek daaraan, wordt het bedrag definitief en door middel van de invorderingsprocedure door uLaw geïnd.

In het geval dat erelonen vóór deze termijn van vijftien (15) dagen werden gemeld en betwist en dat geen oplossing is gevonden tussen de betrokken gebruikers, gaat uLaw als volgt te werk om een oplossing te vinden:

uLaw zal eerst alle elementen van de betwisting herzien (afgesproken voorwaarden, geleverd werk, enz.) en zal de gebruikers uitnodigen alle nuttige elementen hiervoor door te sturen via e-mail naar het in de betrokken gebruikers profielen vermeld adres;

uLaw zal dan een niet-bindend standpunt nemen ten aanzien van de betwisting en zal de betrokken gebruikers verzoeken de voorgestelde oplossing te bestuderen;

Indien de gebruikers akkoord gaan met deze oplossing, zullen ze dit schriftelijk moeten bevestigen en de Milestone goedkeuren. uLaw krijgt dan toestemming om de Dienstvoorwaarden op basis van dit akkoord toe te passen;

Gebruikers moeten de door uLaw voorgestelde oplossing niet aanvaarden en zullen in dat geval het dossier aan de bevoegde autoriteiten moeten voorleggen. uLaw behoudt zich het recht voor om haar vergoeding te ontvangen, ongeacht de uitkomst van het geschil bij de bevoegde instanties.

5. FACTURATIE

Bij het invoeren van dienstverleningen op de website en het goedkeuren van de betrokken Milestone, kan u uLaw machtigen en vraagt u aan uLaw in dit geval om een factuur op te stellen, in uw naam en voor uw rekening, voor de gebruiker die de diensten van een andere heeft gebruikt en de betaling ervan op te volgen. Niettemin kunnen advocaat gebruikers voor hun eigen facturatie kiezen. In dit geval, zal de advocaat gebruiker zijn/haar factuur moeten uploaden op uLaw voor alle Milestones zoals voorzien in het systeem. Advocaat gebruikers verbinden zich er toe om facturen die overeenstemmen met de afrekeningen gegenereerd door uLaw op te maken. Deze afrekeningen behouden in ieder geval hun contractuele waarde tussen partijen en zijn de enige contractuele grond van de door advocaten gebruikers opgemaakte facturen. Alle informatie verstrekt aan de platvorm wordt versleuteld en uLaw heeft geen toegang tot deze informatie, behalve informatie eigen aan de relatie tussen uLaw and de gebruikers (identificatie gegevens, betalingsmethode).

Door het invoeren van dienstverleningen op de uLaw website en toepassingen, verzekert de advocaat gebruiker dat hij het werk in kwestie volledig en zorgvuldig heeft uitgevoerd en dat de gerapporteerde tijd en taken, indien van toepassing, correct, duidelijk en volledig zijn.

uLaw is niet aansprakelijk voor de verplichtingen van gebruikers betreffende de facturatie van de dienstverleningen van advocaat gebruikers.

Advocaat gebruikers, in het bijzonder, blijven als enige verantwoordelijk voor het voldoen aan hun verplichtingen (aangifte, betaling, listings, enz.) inzake belastingen op toegevoegde waarden en andere fiscale of sociale verplichtingen. In het geval dat een gebruiker, wegens zijn persoonlijke situatie, verplicht is om enige akte in te houden, te betalen, aan te geven in dit opzicht door uLaw tegenover fiscale, sociale of administratieve autoriteiten, dan is de gebruiker als enige verantwoordelijke voor het informeren van uLaw en uLaw in staat te zetten dit te respecteren. De gebruiker aanvaardt dat uLaw alle nodige maatregelen neemt om deze verplichtingen te volgen (inhouding, aangifte, rekeningafschrift, enz.) alsook de deontologische verplichtingen, inclusief betreffende het beroepsgeheim.

In het geval van een controle van uLaw, verbindt de gebruiker er zich toe om alle aanvragen van uLaw, die deze controle mogelijk maakt, snel te beantwoorden en alles in werk te stellen om samen te werken met uLaw. De gebruiker verbindt zich ertoe een kopie te sturen van alle fiscale of sociale aangiften of enig ander document gevraagd door uLaw hiervoor.

6. BETALINGSMETHODE

Zodra een Milestone afgerond is, krijgt de klant gebruiker een melding en wordt hij verzocht de status van de betrokken dienstverleningen te herzien en deze te betalen als de Milestone is goedgekeurd. Door op de validatielink van de Milestone te klikken, wordt de gebruiker doorgestuurd naar een beveiligd betalingsplatform die de betaling zal verzekeren. Hierdoor bevestigd de klant zijn akkoord voor het voortzetten van het dossier.

De klant gebruiker begrijpt en aanvaardt dat de betaling van de erelonen nodig is om de Milestone goed te keuren en dat deze de voortzetting van het werk van de advocaat gebruiker bepaalt.

De gebruiker machtigt uLaw – en vraagt uLaw expliciet – om alle verschuldigde bedragen te heffen voor de diensten die een advocaat gebruiker voor hem heeft uitgevoerd door gebruik te maken van de passende betalingsmethodes.

Advocaat gebruikers dienen ook een betalingsmethode bepalen en gebruiken om hun abonnement te kunnen betalen.

Door het verstrekken van informatie en gebruik te maken van de betalingsmethodes, erkent en verklaart de gebruiker (i) dat hij wettelijk toegestaan is deze informatie te delen (ii) dat hij de toestemming heeft om de betalingen via dit betalingsplatform te doen en aan de hand van deze informatie (iii) dat het gebruik van de uLaw diensten en de door de Dienstvoorwaarden bepaalde betalingen geen voorwaarden breekt die gelinkt zijn aan deze betalingsmethode en hun gebruik door de gebruiker of de wet. Als de gebruiker voor een bepaalde betalingsmethode kiest, verzekert hij en verbindt zich ertoe dat de gekozen betalingsmethode valabel is en voldoende bevoorraad om de uitgevoerde en gefactureerde erelonen te betalen. In het geval dat de betalingsmethode de gefactureerde erelonen niet kan verzekeren, is de gebruiker verplicht het probleem onmiddellijk op te lossen of een andere, valabele, betalingsmethode in te dienen. Door voor een betalingsmethode te kiezen, machtigt en informeert de gebruiker uLaw expliciet om de gefactureerde erelonen op te nemen van de in de betalingsmethode vermelde banrekeningen.

De website en uLaw werken enkel met Euro’s. De gebruiker is verantwoordelijk voor de conversie van zijn munt naar Euro’s en betaalt zelf de kosten en koersverschillen die het gevolg zijn van deze omwisseling naar EUR.

De betalingen kunnen worden onderworpen aan heffingen die door de betrokken operators worden opgelegd of geheven. Alle prijzen en status van dienstverleningen gecommuniceerd door uLaw zijn exclusief kosten en dergelijke lasten.

7. ONDERLIGGENDE DIENSTOVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKERS

uLaw is geen partij bij de dienstovereenkomst tussen gebruikers (advocaat-klant) en die exclusief tussen gebruikers ontstaat. Dit dienstencontract wordt geacht gesloten te zijn onder de voorwaarden zoals voorgesteld door de gebruikers van de website, desnoods via de aanvraagprocedure. Gebruikers mogen echter andere bepalingen afspreken, zolang deze niet in strijd zijn met de Dienstvoorwaarden of uLaw en niet beletten om haar verplichtingen na te komen of haar rechten uit te oefenen.

De gebruikers moeten ervoor zorgen dat zij hun respectieve geïnformeerde toestemming krijgen over de bepalingen van hun onderlinge dienstovereenkomst.

De gebruiker verstaat en aanvaardt dat de door uLaw voorgestelde bepalingen deel uitmaken van het met een advocaat gesloten contract, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De advocaat gebruiker verbindt zich ertoe de taken waarvoor een klant zicht tot hem heeft gewend op een nauwkeurige, professionele manier en volgens de deontologische regels van toepassing, uit te voeren. De advocaat gebruiker zorgt ervoor opdrachten binnen de afgesproken termijnen te leveren. De manier waarop en de middelen waarmee de advocaat gebruiker deze opdrachten uitvoert zijn zijn uitsluitende verantwoordelijkheid en onder zijn uitsluitende controle.

Om een correcte en nauwkeurige facturatie of afrekening te verzekeren, verbindt de advocaat gebruiker zich ertoe zijn time sheet en de status van zijn dienstverlening persoonlijk en snel in te vullen via de uLaw toepassing. Indien een gebruiker het door een andere gebruiker gevraagd werk of het indienen van dienstverleningen uitbesteed of overdraagt, blijft hij enige verantwoordelijke van deze invoer en verzekert dat de derde daartoe gemachtigd is. Alle gevolgen van dergelijk afvaarding of uitbesteding en het naleven van de Dienstvoorwaarden door enige afgevaardigde, werknemer, beambte, vertegenwoordiger of andere derde zijn uitsluitend voor rekening van de gebruiker. Hetzelfde geldt voor de deontologische verplichtingen van toepassing voor advocaten.

8. NIET BETALING

In het geval dat een gebruiker in gebreke blijft met de betaling dooer een ontoereikend saldo op de voor de betaling vermeld rekening, een onjuiste indicatie van betalingsgegevens of enige andere reden, behoudt uLaw zich het recht voor om de relatie met de gebruiker te beëindigen, zijn account te schorsen, sluiten of vernietigen en zijn toegang tot de website terug te trekken.

Gebruikers moeten uLaw op verzoek betalen voor bedragen die verschuldigd zijn in overeenstemming met de Dienstvoorwaarden. Enig onbetaald verschuldigd bedrag zal een rente dragen van 1% per maand of de door de wet hoogste toegestane rente. Dit is niet van toepassing op erelonen van advocaten.

9. DIGITALE HANDTEKENING

Door uw inschrijving op de website en het aanvaarden van de Dienstvoorwaarden door op de link te klikken om u inschrijving te valideren, verzekert en bevestigt u dat dit als elektronische handtekening van de Dienstvoorwaarden geldt in de zin van de toepasselijke wetgeving

10. DIGITAAL FORMAAT

Door toepassing van de Dienstvoorwaarden, kan de gebruiker documenten of archieven ontvangen van uLaw. Om het gebruik van de uLaw diensten te vergemakkelijken geeft u uLaw de toestemming deze documenten en archieven elektronisch op te sturen.

Door u te registreren op de website gaat u ermee akkoord om, via de website of per e-mail, alle mededelingen of documenten te ontvangen met betrekking tot de diensten die aan u worden geleverd volgens de Dienstvoorwaarden en die uLaw mogelijk op papier moet leveren. Enige raadpleging van deze mededelingen of documenten moet via de website of per e-mail plaatsvinden. uLaw behoudt zich echter het recht via de post te communiceren. Deze toestemming blijft geldig zolang u hem niet aanklaagt. Enige opzegging moet via de uLaw ondersteuningsdienst gebeuren en heeft als gevolg de afschaffing van de account van de gebruiker en de onmogelijkheid om de diensten van uLaw te gebruiken. Geen enkele kwijtschelding mag terugwerkende kracht hebben.

In ieder geval, verbinden gebruikers zich ertoe om kopieën te bewaren van alle relevante documenten die voortvloeien uit de uLaw diensten, de advocaat gebruikers en uit haar website om hun wettelijke en administratieve verplichtingen na te leven en, op verzoek, een kopie te leveren aan uLaw.

11. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Om uLaw in staat te stellen zijn diensten te verlenen, verbindt u zich ertoe uw profiel in te vullen en aan te passen zodra een vermelde of vereiste informatie in dat profiel veranderd of niet langer valabel is. Deze aanpassing moet onmiddellijk gebeuren. Het delen van deze informatie is geregeld door het door uLaw toegepaste privacybeleid, dat u specifiek moet goedkeuren als deel uitmakend van deze Dienstvoorwaarden.

12. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE UITRUSTING

Om gebruik te maken van de uLaw diensten, dient u toegang te hebben tot of beschikken over (i) een valabel e-mail adres, (ii) een besturingssysteem dat onder Windows of Mac draait, of enig ander gebruikelijk besturingssysteem, (iii) een internetverbinding, (iv) actuele versies van de verschillende softwares, browsers, plug-ins en andere toepassingen of programma’s van de website, (v) een actuele versie van programma’s die PDF’s lezen en (vi) een computer waarmee de hierboven vermelde elementen kunnen worden bediend. Een printer is nodig indien u door uLaw gestuurde documenten of informatie wenst af te printen. Deze documenten dienen door alle gebruikers zorgvuldig bewaard te worden.

Door uw gebruikersaccount aan te maken, verzekert u over de hierboven vermelde nodige uitrusting te bezitten.

13. ULAW ACCOUNT

ONTVANKELIJKHEID

Om de uLaw diensten en website te gebruiken, moet u een gebruikersaccount aanmaken (de “account”). De advocaat gebruikers en klanten die de uLaw diensten gebruiken, verzekeren dat ze de toelatingen, erkenning, vaardigheden, toegang tot het beroep bezitten en, in het algemeen, voldoen aan alle uit de uitoefening van hun beroep voortvloeiende verplichtingen. U verzekert, indien van toepassing, dat u een rechtspersoon bent die rechtsgeldig is opgericht en aan al zijn wettelijke of administratieve verplichtingen voldoet, of een natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar, wettelijk in staat om akkoord te gaan met de Dienstvoorwaarden.

Gebruikers die een account wensen aan te maken verzekeren dat ze in staat zijn hun beroep uit te oefenen volgens de wet, enige andere maatrege en de door uLaw voorgestelde voorwaarden. Beroepen die onderworpen zijn aan deontologische verplichtingen moeten hun deontologie en alle bepalingen die van toepassing kunnen zijn respecteren in het kader van hun inschrijving op uLaw (inclusief hun identificatieverplichtingen, vermelding van adres en kantoor, enz.).

Door een account aan te maken of door de klikken op de goedkeuring van de Dienstvoorwaarden, verbindt u zich ertoe (i) de Dienstvoorwaarden na te leven en toe te passen, (ii) financieel verantwoordelijke te zijn voor het gebruik van de diensten van uLaw en de advocaat gebruikers en (iii) uw verplichtingen na te komen in overeenstemming met de Dienstvoorwaarden, tenzij anders bepaald of toegelaten door de wet. uLaw behoudt zich het recht de relatie met een gebruiker te stoppen indien deze de Dienstvoorwaarden niet naleeft, alsook zijn account te vernietigen, schorsen of sluiten en de toegang van de gebruiker tot de diensten en website van uLaw te weigeren, af te sluiten of aan te geven. Hetzelfde geldt indien enige aan uLaw gedeelde informatie foutief, vaag of gebrekkig blijkt te zijn of misleidend kan zijn of tot verwarring kan leiden of in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

Elk verzoek afkomstig van de account van een gebruiker of van een werknemer, afgevaardigde, beambte of andere persoon dat behoort tot of gelinkt is aan de gebruiker wordt beschouwd als geldig geformuleerd door die gebruiker en bindt deze laatste aan uLaw en haar advocaat gebruikers. Dit met uitzondering van een aan uLaw vermelde veranderingen en dit zal zo blijven tot de sluiting van de account. In geval van twijfel moet de advocaat echter, in het kader van zijn functie, met de referentiepersoon nagaan of de ontvangen opdracht valabel is. Advocaat gebruikers zijn uitsluitend verantwoordelijk voor het controleren van dit aspect.

U verzekert bovendien dat u gemachtigd bent om gebruik te maken van de uLaw diensten, zonder dat dit door enige regelgeving, contract, wetgeving, decreet, akkoord of administratieve toestand wordt verhinderd.

GEBRUIKERSPROFIEL

Bij het aanmaken van uw account, dient u uw gebruikersprofiel in te vullen op de website en geeft u toestemming aan andere gebruikers of bezoekers om uw profiel te raadplegen. In geen geval is de gebruiker bevoegd om de website te gebruiken in een werknemersrelatie met een andere gebruiker. U verklaart dat de informatie die u over uw profiel wordt verstrekt correct, oprecht en volledig is en u verbindt zich ertoe deze informatie actueel te houden om de juistheid, oprechtheid en volledigheid ervan te waarborgen, in het bijzonder alle professionele- of identiteitsgegevens. U verbindt zich ertoe geen twee verschillende accounts aan te maken zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van uLaw. U verbindt zich ertoe geen derde partij te vragen u in te schrijven voor uw rekening en/of naam, voor uw gebruik of voordeel en te voldoen aan het privacybeleid dat door uLaw wordt toegepast en door u is goedgekeurd als onderdeel van de Dienstvoorwaarden.

Het gebruik van bepaalde apps vereist dat de gebruiker zijn/haar profiel invult om uLaw in staat te stellen om haar diensten te kunnen leveren. In het bijzonder, is het niet toegelaten om een offerte in te dienen of een dossier te openen op uLaw, zonder gevalideerd profiel.

VERIFICATIE VAN DE IDENTITEIT

Bij uw inschrijving op de website, aanvaardt u dat uLaw uw identiteit met alle wettelijk toegestane middelen controleert en de aanmaak van uw account en de toegang tot de uLaw diensten aan deze controles voorlegt. Op aanvraag wordt u verzocht alle door uLaw gevraagde aanvullende gegevens door te sturen.

In het bijzonder, in het kader van de Belgische en Europese regelgeving met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld, kan uLaw verplicht zijn informatie te vragen aan haar gebruikers omtrent hun identiteit, klant bedrijven, hun vertegenwoordigers en de uiteindelijke begunstigde van de transactie waarvoor ze de diensten van uLaw gebruiken. Om aan deze verplichting te voldoen, kan uLaw de volgende informatie eisen van haar gebruikers:

 1. Een kopie van de identiteitskaart;
 2. Een adres;
 3. Indien de persoon niet de uiteindelijke begunstigde is, de benoeming van de uiteindelijke begunstigde(n).

Deze informatie wordt in een vertrouwelijk database bewaard en wordt uitsluitend voor identificatiedoeleinden gebruikt.

In het geval dat de gevraagde informatie niet wordt gecommuniceerd, kan uLaw verplicht zijn de relatie met de gebruiker te eindigen. In het kader van het door de Belgische of Europese wetgeving beschreven specifieke handelingen, zijn uLaw en advocaten verplicht, indien nodig, de stafhouder van de Balie op de hoogte te brengen. Advocaat gebruikers worden verzocht zich te beroepen op hun beroepsregels in deze en alle andere opzichten die verband houden met de uitoefening van hun beroep als advocaat.

GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD

Bij uw inschrijving op de website, dient u een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Deze kunnen voor elk doel in verband met de levering van uLaw diensten kunnen worden opgevraagd (deze gegevens kunt u via uw gebruikersprofiel pagina aanpassen). U bent verantwoordelijk voor het bewaren en de vertrouwelijkheid van deze gegevens. U machtigt uLaw om te veronderstellen dat iedere persoon die zich aan de website aanmeldt en de diensten van uLaw gebruikt aan de hand van deze gebruikersnaam en wachtwoord hiervoor toestemming krijgt van u. U verbindt zich ertoe uLaw te verwittigen van elke verdenking of vaststelling van oneigenlijk gebruik van uw account, gebruikersnaam of wachtwoord. U verbindt zich ertoe geen toegang te geven tot uw account aan een andere onbevoegde persoon en de account van een andere gebruiker niet te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de betrokken gebruiker.

ANONIEME OFFERTEAANVRAGEN

Offerteaanvragen kunnen op een anonieme wijze gepubliceerd worden op uLaw. In dit geval zal de offerteaanvraag de namen en contact gegevens van de gebruiker niet vermelden tijdens de aanvraag procedure maar deze gegevens zullen gecommuniceerd worden op moment dat een advocaat geselecteerd word. Gebruikers begrijpen dat, en aanvaarden uLaw om hun identiteit te communiceren aan de geselecteerde advocaat gebruiker.

Gebruikers verbinden zich er toe om deze anonimiteit te respecteren en niet te ontwijken door het doorsturen of communiceren van informatie die de identificatie van de gebruiker aanvaarden, op uLaw of op een andere manier. uLaw is niet verantwoordelijk indien deze verplichtingen niet nageleefd worden. Gebruikers begrijpen en aanvaarden dat uLaw ook zelf mag beslissen en zonder hun toestemming om offerteaanvragen anoniem te publiceren op haar platvorm om te vermeiden dat gebruikers haar platvorm proberen te ontwijken.
Gebruikers begrijpen en aanvaarden dat uLaw haar vergoeding mag inhouden zodra dat haar diensten werden gebruikt door een gebruiker.

14. RATING

U aanvaardt en begrijpt dat de rating van de gebruikers voordelig is voor het evenwicht van de advocaat-klant relatie, voor gebruikers van de uLaw website en diensten en voor de efficiëntie van de website. U vraagt en geeft expliciet toestemming aan uLaw om deze rating te bepalen en de commentaren van de gebruikers van de uLaw website en diensten (na moderatie en anonimisering) te publiceren. U begrijpt en aanvaardt dat de rating van advocaat gebruikers gebaseerd is op een reeks criteria die voor een objectieve rating moeten zorgen. Deze is gedeeltelijk gebaseerd op de meningen van uLaw gebruikers en gedeeltelijk op objectieve criteria die toestaan om het profiel van de advocaat te evalueren en die uLaw van de advocaat ontvangt of via haar eigen middelen verzamelt (e.g. anciënniteit, specialisaties, publicaties, enz.). U aanvaardt dat uLaw deze rating voor alle doeleinden gebruikt en de vertrouwelijke bestanddelen van deze rating, met name om deontologische redenen, niet openbaar mag maken. Dit instrument heeft geen andere ambitie dan de gebruikers een classificatie voor te stellen op basis van objectieve criteria en vervangt in geen geval de gidsen, informatie, tools en regels van de betrokken Balies van de advocaat gebruiker. Door zich in te schrijven op uLaw, aanvaardt de advocaat gebruiker dat de door hem gestuurde informatie deze rating tool voorzien en dat de rating gelinkt aan het profiel van de advocaat gebruiker, zoals voorgesteld door uLaw aan haar klanten, wordt weergeven indien gewenst. Advocaten gebruikers behouden inderdaad de mogelijkheid om hun rating niet te laten publiceren op uLaw. In functie van u keuze, aanvaardt u dat uLaw enige informatie over dit profiel en enige commentaar van een gebruiker mag voorzien, communiceren en plaatsen op de uLaw website (in overeenkomst met de toepasselijke deontologische regels). Deze informatie is op geen enkele wijze bindend voor uLaw.

Deze rating mag door de gebruiker niet worden gebruikt voor enig ander doel dan het helpen van klanten bij het identificeren van het gepast profiel tussen de uLaw gebruikers.

uLaw controleert in principe deze informatie maar is niet verplicht om deze informatie en commentaren die de rating vaststellen te controleren maar mag dit doen, ook op aanvraag. U bent verantwoordelijk voor enige schade geleden door uLaw, een derde of een van haar gebruikers in het geval dat een onjuiste mededeling tot deze rating heeft geleid. Enige informatie of update die als gevolg heeft de rating te veranderen, zal in het uLaw systeem ingevoerd worden om ervoor te zorgen dat de website en de door uLaw geleverde diensten geactualiseerde informatie weergeven. Dit gebeurt in principe dagelijks maar uLaw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige vertraging bij het bijwerken.

Lasterlijke, respectloze of vernederende opmerkingen zijn verboden en kan leiden tot de afschaffing van de account van de gebruiker die deze opmerking formuleert. uLaw is niet verantwoordelijk voor de meningen van de gebruikers en de publieke communicatie van deze laatste, ook al is deze laatste schadelijk of lasterlijk. uLaw modereert de opmerkingen van gebruikers, publiceert enkel positieve opmerkingen, maakt ze anoniem en heeft het recht om enige commentaar over een gebruiker weg te halen, aan te passen of gedeeltelijk te publiceren maar is hier niet toe verplicht. U bindt zich ertoe elk ongepast gebruik van deze rating of ongepast commentaar onmiddellijk aan uLaw te melden.

U bindt zich ertoe deze informatie regelmatig en zodra dit nodig is, te actualiseren.

15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Op voorwaarde dat de in de Dienstvoorwaarden opgenomen verplichtingen worden nagekomen, stelt uLaw en enige persoon gelinkt aan uLaw toepassingen en tools ter beschikking van de gebruikers die intellectuele eigendomsrechten omvatten. De gebruikers verbinden zich ertoe de eigendom van deze rechten te respecteren en geen handelingen te stellen die inbreuk zouden kunnen maken op de rechten die hun zijn verleend. Deze rechten en andere prerogatieven zijn exclusief eigendom van uLaw die enig recht, titel of belang verbonden aan deze behoudt (inclusief de website, software, toepassingen en de op de website voorgestelde diensten).

Alle productnamen, logos, merken, commerciële namen of symbolen op de website of de diensten geleverd door uLaw zijn, indien nodig, geregistreerd voor rechtsbescherming en behoren tot uLaw. Andere vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van degene die ze weergeeft.

Een gebruiker krijgt, bij het aanmaken van zijn profiel, een beperkte vergunning voor de toegang tot en, indien het profiel is aangemaakt, gebruik van de uLaw website en van de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendommen of andere bezittingen van uLaw gedurende en voor zover vereist door het gebruik van de uLaw diensten. U mag niet proberen toegang te krijgen tot de website of andere diensten voorgesteld door de website anders dan via de daartoe bestemde interface. U mag de website en de op de website en toepassingen beschikbare informatie niet anders gebruiken dan waartoe ze bestemd zijn. U aanvaardt geen andere diensten voor te stellen dan de door de deontologie van advocaten toegelaten diensten.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uLaw mag u op geen enkele wijze de website en gelinkte toepassingen verkopen, verhuren, reproduceren, distribueren, wijzigen, weergeven, publiek reproduceren of weergeven, omleiden, gebruiken of hergebruiken of kopiëren.

De gebruiker mag in geen geval de betrokken intellectuele eigendomsrechten kopiëren, misbruiken, reproduceren, verduisteren of gebruiken anders dan voor het gebruik van de diensten van uLaw. Niets in de Dienstvoorwaarden kan worden gezien of beschouwd als het verlenen van een licentie of enig ander recht aan de gebruiker, tenzij uitdrukkelijk vrijgesteld van de Dienstvoorwaarden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uLaw mag u de inhoud van de website of de diensten van de website niet gebruiken op een andere website of netwerk van computers of gebruikers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uLaw mag deze inhoud en de diensten van de website niet worden “geframed” of gelinkt (link). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uLaw mag u niet proberen reverse engineering toe te passen, bijproducten te wijzigen, aan te passen, te vertalen of te ontwikkelen, operaties te decompileren of ermee te interageren of op enige andere manier trachten om de broncode te bereiken voor enig deel van de software of site en de diensten die door de site worden aangeboden. U krijgt geen toegang tot de website om een gelijkaardige website, gelijkaardige toepassingen of gelijkaardige diensten te reproduceren of om de prestatie of rating van een gebruiker, de opmerking of andere op de website beschikbare informatie te publiceren.

Gebruikers zijn enige verantwoordelijke voor de gevolgen gelinkt aan het aangaan van een dienstcontract tussen hen, met inbegrip van aspecten die verband houden met intellectuele eigendomsrechten waarvan zij eigenaar zijn of die zij gebruiken

Gebruikers verbinden zich ertoe uLaw alle nodige bijstand te verlenen om de naleving van haar rechten die verband houden met intellectuele eigendomsrecht te verzekeren.

Wanneer u informatie communiceert met uLaw of op de website, verzekert u en verbindt u er zich ertoe dat deze communicatie is toegelaten en dat u over alle rechten, machten, mandaat en autoriteit beschikt om dit te doen en uLaw alle nodige licenties hiervoor verleent. Bij elke mededeling van informatie aan uLaw verzekert u en verbindt u er zich toe geen rechten van derden, licentie of andere verplichting te schenden. In de mate dat de inhoud die u communiceert wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, verzekert u dat u over de nodige machtigingen en gebruiksrechten beschikt om gebruik te maken van de diensten van uLaw zoals u die aanvraagt.

uLaw is gemachtigd alle door een gebruiker meegedeelde informatie gratis te gebruiken, zonder betaling of andere toelating van de gebruiker.

U behoudt alle intellectuele eigendomsrechten over de informatie en elementen die u communiceert via uLaw. Door uw profiel aan te maken, verleent u aan uLaw, haar opvolgers en gelinkte personen een onherroepelijke, non-exclusieve en wereldwijde licentie om de over uw profiel doorgestuurde informatie te gebruiken, kopiëren, aanpassen, publiceren, op te lijsten, uit te geven, vertalen, uit te delen, openlijk te tonen en bijproducten van te maken betreffende alle gegevens, foto’s, commentaren van gebruikers, inhoud, tekst, beeld, video, muziek of andere informatie die u op één of andere manier naar de website doorstuurt of aan uLaw meedeelt, alsook uw naam, stem of andere informatie van uw profiel, gedeeltelijk of in haar geheel, en in alle vormen, in alle media of technologie, bekend of onbekend tot op heden, met het oog op de verrichting van haar diensten door uLaw (en haar opvolgers en aangeslotenen) en de werking van de website. U geeft ook andere gebruikers, door uw account aan te maken, het recht om uw informatie te bekijken en toegang te krijgen tot uw profiel en de gegevens ervan te gebruiken zoals bepaald door de uLaw website, conform de betrouwbaarheids- en deontologische regels van toepassing, die u dient te lezen om op de hoogte te zijn. Dit onverminderd de Dienstvoorwaarden betreffende het privacybeleid.

De licenties verleend door de gebruiker aan uLaw worden binnen een redelijk termijn beëindigd na de afschaffing van uw account, onder voorbehoud van het recht van uLaw (en haar opvolgers en aangeslotenen) om de gegevens en elementen te bewaren en te gebruiken voor zover wettelijk toegestaan, zonder deze openlijk te tonen of uit de delen.

U kunt opmerkingen en ideeën over uLaw en haar diensten indienen en u erkent dat enige opmerking gratis, vrijwillig, spontaan en zonder restrictie werd versterkt en geen verplichtingen kan genereren voor uLaw. U verzekert ook dat enige opmerking of idee legaal en toegestaan is en ook geen wetten of verplichtingen schendt.

Om de website te gebruiker verleent uLaw u een beperkte gebruikerslicentie van de uLaw software en enige andere software van derden gebruikt door uLaw (de “software”). Deze licentie wordt u alleen verleend indien en voor zolang u de Dienstvoorwaarden aanvaardt en naleeft. De licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en dekt de uitvoerbare code van de software voor uw persoonlijk gebruik of dat van de rechtspersoon die u mag aanwerven, wat u bevestigt bij het aanmaken van uw gebruikersprofiel en voor zolang u de diensten van uLaw gebruikt.

U stemt ermee in de broncode niet te wijzigen, weer te geven, aan te passen, te vertalen, uit te lenen, uit te delen, te gebruiken voor het ontwerpen van afgeleide producten, te decompileren, reverse-engineeren, te demonteren of anderszins met de broncode te interageren, anders dan om de diensten te gebruiken zoals bepaald door uLaw. U mag de software of enige informatie gelinkt aan de software niet publiceren, een ook geen sublicentie verlenen of verkopen. U mag de software niet uitlenen, leasen of op enige andere manier doorsturen. U mag de software niet gebruiken op een manier die de site of software kan beschadigen, voorkomen, overbelasten of beïnvloeden en u mag de website of de software niet gebruiken op een manier die andere gebruikers verhindert de website te gebruiken. U verbindt zich ertoe de software te gebruiken voor legale activiteiten en conform de wetten en regels die van toepassing zijn. U mag de resultaten van een testing van de website niet communiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uLaw. U verbindt zich er ook toe geen informatie met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, opgenomen in of gebruikt door uLaw, te verwijderen.

Rechten die niet uitdrukkelijk door de Dienstvoorwaarden verleend worden aan de gebruiker zijn strikt voorbehouden aan uLaw en haar leveranciers. U erkent dat uLaw en haar leveranciers over deze rechten beschikken, waaronder de intellectuele eigendomsrechten betreffende de software van uLaw of een deel ervan en enige informatie of element voorzien op de website of via de diensten en toepassingen van uLaw.

Door de software gedeeltelijk of in haar geheel te installeren, gebruiken, kopiëren of uit te delen, aanvaardt en erkent u gebonden te zijn aan de Dienstvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u de uLaw diensten niet gebruiken.

De site wordt ter beschikking gesteld en de software wordt in licentie gegeven in de staten waarin ze zich bevinden en zoals ze in de loop van de tijd kunnen worden gewijzigd, zonder enige garantie. uLaw wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de site en de software en toepassingen van de hand, voor zover wettelijk toegestaan. uLaw garandeert op geen enkele wijze de website of de software, hun werking en diensten of die van de toepassingen of enige andere dienst vermeld in de Dienstvoorwaarden. Voor zover wettelijk toegestaan, wijst uLaw alle verantwoordelijkheden af betreffende de website, de software en de toepassingen van de website en enige bevestiging zoals echtheid, winst, geschiktheid.

16. MANDAAT

In zoverre, om haar diensten te verlenen en de naleving van de Dienstvoorwaarden te verzekeren, uLaw de rechten en verplichtingen van gebruikers moet waarborgen, geeft u uitdrukkelijk toestemming en machtigt u uLaw daartoe als derde belanghebbende bij de zaak. uLaw is derhalve gemachtigd alle daartoe strekkende nodige maatregelen te nemen, waaronder maatregelen betreffende de gebruikersaccounts en –profielen.

De inschrijving van de gebruiker en het aanmaken van een account doet geen andere verplichtingen of contractuele relatie met andere gebruikers ontstaan dan degene die in de Dienstvoorwaarden worden beschreven.

17. BETALING VOOR DE DIENSTEN

uLaw biedt haar diensten aan in het kader van een samenwerking met advocaat gebruikers, in ruil voor een betaling.

uLaw krijgt geen honoraria noch doorstorting van zulke honoraria maar een eigen remuneratie voor de verleende diensten (beheer van de netwerk en ter beschikking stelling van de gekoppelde tools en apps : webstite, facturatie, dossier beheer, ranking, enz.). Deze wordt forfaitaire vastgesteld afhangend van het gekozen abonnement.

Gebruikers advocaat of andere paralegaal métiers mogen kiezen het meest geschickt abonnement tussent de twee volgende voorstellen.

Abonnement op basis van modules

 

uLaw mag alleen beslissen om haar tarieven aan te passen, op ieder moment en om bepaalde apps gratis of betalend te maken. Gebruikers begrijpen en aanvaarden dat uLaw hun toestemming niet nodig heeft om dat te mogen doen.

De prijs van de dienstverleningen en de tarifaire voorwaarden worden vrij gekozen door de gebruikers en uitgerekend op basis van de door de gebruikers verkozen formule. Door tarifaire voorwaarden aan te bieden op uLaw met het oog op een dienstverlening of door de op uLaw aangeboden tarieven te aanvaarden, aanvaardt u ook deze tarifaire voorwaarden en deze Dienstvoorwaarden.

Kosten en onkosten gemaakt voor de gebruiker om de opdracht uit te voeren, worden apart gefactureerd of doorgerekend en aan zijn goedkeuring onderworpen, volgens dezelfde regels als enige andere dienstverlening.

Behalve anders vermeld, zijn alle bedragen exclusief BTW en belastingen (tenzij anders aangegeven), aanvulling of soortgelijke verhoging die een advocaat, klant, betaler of uLaw moet betalen of dragen, op basis van de toepasselijke regelgeving of waarmee uLaw moet verrekenen.

Tarieven mogen herzien worden door de betrokken advocaat gebruikers en deze aanpassingen zijn automatisch vatbaar voor rechtsvervolging, tenzij vooraf anders is overeengekomen tussen de klant, uLaw en de advocaat.

De betaling van dienstverleningen van de advocaten zijn, overeenkomend met de normen, onderworpen aan het BTW-stelsel.

Dossierkosten zoals reiskosten, speciale post, griffierechten, inschrijfgelden, onderzoekskosten, enz. worden aangerekend aan kostprijs, bovenop de vergoedingen en algemene administratieve kosten zoals hierboven beschreven. Deze kosten worden in voorkomend geval vermeerderd met BTW. Hiervoor moeten advocaat gebruikers een specifieke vraag voor terugbetaling indienen, beschikbaar op de uLaw interface, en het (de) bewijsstuk(ken) met betrekking tot deze kosten toevoegen (zie hiervoor uw dashboard).

uLaw behoudt zich het rechte enige verdere samenwerking stop te zetten in het geval dat haar remuneratie, een gefactureerde dienstverlening of kost onbetaald blijft.

De dienstverleningen en kosten worden gefactureerd aan gebruikers bij elke Milestone door de invoering van diensten in het boekhoudsysteem van de uLaw interface.

Transparantie staat centraal voor uLaw en er is om die reden tussen de advocaat gebruiker en uLaw uitdrukkelijk overeengekomen dat dienstverleningen van een dossier onmiddellijk worden ingeschreven en aan uLaw worden voorgelegd alvorens de uitvoering van de betrokken Milestone.

Dienstverleningen en kosten worden zo vlug mogelijk door uLaw aan de gebruiker betaald, en ten laatste binnen de 30 dagen na hun ontvangst.

18. VERTROUWELIJKHEID

Op grond van de wettelijke en deontologische regels toepasbaar aan de advocatuur, zijn uLaw (als netwerk onderworpen aan de deontologische regels van de advocatuur) en de advocaat gebruikers onderworpen aan een strikte vertrouwelijkheidsverplichting over de informatie die de gebruikers kunnen toevertrouwen. uLaw herinnert de advocaat gebruikers eraan de deontologische regels nauwkeurig na te leven wanneer zij de diensten van uLaw gebruiken. uLaw uitdrukkelijk verklaart dat, zoals alle verkrijger van informatie onderworpen aan het beroepsgeheim, en overeenkomstig de aan de advocatuur toepasbare deontologische regels, ze de verplichtingen voortvloeien uit haar beroepsgeheim zal respecteren en, indien nodig, zich zal referen aan de Stafhouder van ter Balie van Brussel.

De gebruikers verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid van deze informatie te respecteren. Geen enige vertrouwelijk informatie mag verstuurd, gepubliceerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker die de informatie bezit of van wie het afkomstig is, tenzij om de gevraagde diensten te verlenen en overeenkomstig de toepasselijke bepalingen. uLaw heeft geen toegang tot deze informatie die helemaal versleuteld word. uLaw kan daarvoor geen actie ondernemen ten opzicht van deze informatie, behalve door het verwijderen van deze informatie op haar database.

Dezelfde verplichting geldt tegenover andere personen die gebruiker zijn of zijn geweest. Het feit dat de advocaat gebruikers van uLaw juridische diensten verlenen, verplicht deze laatsten en uLaw niet vertrouwelijke informatie van een gebruiker die ze in hun bezit hebben of zouden kunnen vinden, bekend te maken of te gebruiken ten genoegen van andere gebruikers.

19. VERANTWOORDELIJKHEID

De informaticasystemen van uLaw maken het mogelijk om snel te reageren en dossiers, interacties met de klant en administratieve aspecten elektronisch te beheren. Elk ander aspect dan die voorgesteld door uLaw is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de advocaten die betrokken zijn bij de uitvoering van een opdracht en in het bijzonder de verantwoordelijkheden in verband met de opdrachten uitgevoerd door de advocaat gebruikers.

Door hun inschrijving op uLaw in te dienen, verzekert de advocaten en de andere zelfstandigen alle maatregelen en andere voorwaarden die van toepassing zijn op het uitoefenen van hun beroep te respecteren, verzekerd te zijn tegen beroepsaansprakelijkheid, geldig geregistreerd te zijn op de Lijst van één van de Ordes van de Belgische of buitenlandse Balies, in orde te zijn met de betaling van bijdrages en niet het voorwerp te zijn van enige professionele sancties. Hij verbindt zich ertoe, in het kader van zijn samenwerkingen met uLaw, de deontologische regels en andere professionele verplichtingen nauwkeurig na te leven.

De advocaat gebruiker is de enige verantwoordelijke van de opdrachten die hij uitvoert voor gebruikers van uLaw en verbindt zich ertoe uLaw te vrijwaren van enige eis van een klant of gebruiker over diensten of opdrachten uitgevoerd door de advocaat die lid wordt.

Er kan geen beroep of klacht ingediend worden tegen uLaw over een opdracht dat uitgevoerd is door één van de advocaat gebruikers van uLaw.

uLaw is in geen geval verantwoordelijk voor de informatie die via haar website wordt weergeven of gestuurd of omwille van de diensten die ze presteert. U stemt ermee in u niet te vertrouwen of vestigen op de website, de diensten van uLaw, enige informatie van de website of verderzetting van de website. De website en diensten van de website worden zo geleverd en voor zover deze beschikbaar zijn in de loop van de tijd. uLaw verzekert de website en de software niet, noch hun werking en diensten alsook die van de toepassingen of enige andere activiteit of dienst vermeld in de Dienstvoorwaarden. Voor zover wettelijk toegestaan, wijst uLaw enige verantwoordelijkheid af voor de website, de software en de toepassingen van de website en enige bevestiging, zoals bijvoorbeeld echtheid, winst of geschiktheid. uLaw wijst, voor zover wettelijk toegestaan, ook enige verantwoordelijkheid af voor ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens en de eventuele gebruiken ervan. uLaw kan dus op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik of foutief gebruik, door een gebruiker, van de website, de software of van toepassingen, diensten of door uLaw geleverde informatie.

U stemt ermee in dat uLaw, in het bijzonder, niet verantwoordelijk kan zijn voor schade of verlies als gevolg van de Dienstvoorwaarden, inbegrepen:

uw gebruik en gebruikscapaciteit van de website en de diensten;

de vertragingen of onderbrekingen van de website en de diensten van de website;

virussen en andere kwaadaardige software verkregen door het bezoeken van de website of de diensten van de website;

bugs, fouten, onnauwkeurigheden of storingen van welke aard dan ook van de site of haar diensten;

schade aan uw hardware door het gebruik van de website en de diensten van de website;

de inhoud, acties of inactiviteit te wijten aan het gebruik van de website of diensten van de website door derden;

een schorsing of een andere actie genomen tegenover uw account of profiel;

uw gebruik van de website en de diensten van de website alsook hun kenmerken, profielen, rating en andere informatie beschikbaar op de website en haar toepassingen;

uw verplichtingen in het geval van een wijziging van de Dienstvoorwaarden.

uLaw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor speciale schade, gevolg of incident, met inbegrip van juridische, reparatie-, reiskosten, gegevensverlies, verlies van kansen of productiviteit. De verantwoordelijkheid van uLaw is hoe dan ook beperkt tot het bedrag ontvangen door uLaw voor haar diensten in het kader van de werkrelatie die de gebruiker betreft.

U stelt uLaw en zijn beambten, werknemers, verantwoordelijken vrij van elke verplichting met betrekking tot een derde of een geschil met een andere gebruiker, met inbegrip van geschillen in verband met opdrachten toevertrouwd aan gebruikers advocaten.

U zal uLaw en haar werknemers, licentiehouders, beambten, directeurs en vertegenwoordigers vergoeden en bewaren tegen enige aanvraag, bezwaar, schade, verantwoordelijkheid, kosten, verlies en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met een klacht, juridische actie, aanvraag of actie ondernomen door uzelf, een gebruiker of derde tegen uLaw en haar haar werknemers, licentiehouders, beambten, directeurs en vertegenwoordigers omtrent (i) het gebruik van de website en de diensten van de website, (ii) enige contractvorming ten gevolge van uw bezoek op de website door uzelf of uw beambten, vertegenwoordigers en ook met betrekking tot de beoordeling van gebruikers of enige andere informatie weergeven op de website, (iii) de niet-naleving van de Dienstvoorwaarden, (iv) uw nalatigheid, fraude, bedrog of die van uw beambten, werknemers of vertegenwoordigers, (v) schending van intellectuele-eigendomsrechten, oneerlijke concurrentie, belastering en laster.

20. TIJDSDUUR VAN DE SAMENWERKING

De samenwerking met uLaw beëindigt op initiatief van de gebruiker of van uLaw, of wanneer het redelijk lijkt te beschouwen dan de account definitief kan worden afgesloten en dat ten aanzien van deze rekening gedurende een redelijke periode geen verdere actie is ondernomen.

Als een gebruiker van plan is die functie te gebruiken, moet hij contact opnemen met uLaw per email aan info@ulaw.be (onder voorbehoud van effectieve verkrijging door uLaw) of per aangetekende brief, en vragen om zijn account af te sluiten en alle nodige stappen ondernemen om de samenwerking met uLaw te beëindigen. Na deze stopzetting heeft hij niet langer toegang tot de website en de diensten van de website. uLaw behoudt zich het recht voor om enige nuttige informatie te behouden en ervoor te zorgen dat de verplichtingen van de Dienstvoorwaarden worden nagekomen (betalingsheffing, facturatie, enz.) na deze stap. De gebruiker blijft gebonden door deze Dienstvoorwaarden en door alle verplichtingen die zijn aangegaan voordat zijn account na het einde van de missie wordt verwijderd en geeft uLaw de toestemming de naleving ervan te waarborgen, met name wanneer een verbintenis met een gebruiker nog in uitvoering is.

In geval dat een gebruiker de samenwerking met uLaw beslist af te sluiten, is uLaw niet verbonden om enige vergoeding voor haar diensten terug te betalen. Alle abonnementen gecontracteerd door een gebruiker worden maandelijks verlengd voor een nieuwe periode van een maand en gelden voor een maand. In geval van afsluiting van de samenwerking met uLaw, is het abonnement voor de lopende maand niet terugbetaald en uLaw behoudt haar vergoeding voor deze maand. De afsluiting zal pas op de laatste dag van het lopend tijdperk gebeuren.

uLaw behoudt zich het recht voor om enig document vijf (5) jaar na de sluitingsdatum, te rekenen vanaf de datum waarop de opdracht is geëindigd, fysiek of elektronisch te vernietigen.

Zonder beperking van andere rechten van uLaw, kan uLaw de toegang tot uw account beperken, uw account opschorsen of afschaffen alsook de toegang tot de website en de diensten van de website en van uLaw in het geval van niet-naleven van de Dienstvoorwaarden, versturen van foutieve of incorrecte informatie, schaderisico voor een gebruiker of een derde, of uLaw, interactie die in strijd zou zijn met het belang van de site en haar gebruikersgemeenschap of uLaw. Als uw account is gesloten of opgeschort, kunt u geen toegang krijgen tot de website en de uLaw diensten met een andere account of een nieuwe aanmaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uLaw. Elke poging kan uLaw machtigen om elke andere maatregel in de Dienstvoorwaarden te gebruiken.

uLaw kan uw toegang tot de website of account opschorsen of sluiten, maar is hier niet toe verplicht, onder andere als uLaw vermoedt dat u Dienstvoorwaarden hebt overtreden, dat u hebt gehandeld in strijd met het karakter of de geest van de Dienstvoorwaarden of als u onze rechten of die van een derde partij hebt geschonden, als uLaw uw informatie niet kan nakijken, of als uLaw vermoedt dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook kunnen veroorzaken.

uLaw is niet verplicht u toegang te geven tot de op de website of toepassingen beschikbare informatie na de schorsing of sluiting van uw account. Indien toepasbaar en wettelijk vereist, kan uLaw u echter een kopie van een aantal documenten geven, die nooit ouder kunnen zijn dan vijf (5) jaar vóór de het opschorsen of verwijderen van uw account. U verstaat dat uLaw echter gegevens kan verwijderen en hier niet verantwoordelijk kan voor worden gehouden.

Het einde van een de relatie tussen een gebruiker en uLaw maakt de gebruiker op geen enkele wijze vrij van de verplichtingen die voortvloeien uit de samenwerking tussen uLaw en de gebruiker, inbegrepen verplichtingen betreffende opdrachten die aan een advocaat gebruiker zijn toevertrouwt. De gebruiker geeft uLaw expliciet de toestemming om vergoedingen te innen aan de hand van de betalingsmethodes na het beëindigen van de relatie indien een bedrag verschuldigd blijft op grond van de Dienstvoorwaarden.

uLaw wordt niet gehouden tot enige retrocessie aan de gebruiker indien uLaw niet in staat is vergoedingen te innen via de door de gebruiker ter beschikking gestelde betaalmethode. Hiervoor wordt door uLaw geen garantie gegeven aan de gebruiker.

uLaw kan gebruikers op de hoogte brengen van de schorsing of sluiting van uw account en hen de reden voor deze schorsing of sluiting meedelen.

Het einde van de relatie tussen de gebruiker en uLaw doet geen afbreuk aan het voortbestaan van de bepalingen van de Dienstvoorwaarden en enige andere rechtsgeldig met een gebruiker overeengekomen bepaling die naar hun aard bedoeld is van toepassing te blijven en die volledig van toepassing en afdwingbaar zal blijven.

21. MELDINGEN

U stemt ermee in dat elke mededeling van uLaw naar een gebruiker elektronisch gebeurt en volgens de bepalingen voorzien door uLaw, haar website en de toepassingen van uLaw.

Enige melding van een gebruiker naar uLaw wordt uitgevoerd met de middelen voorzien op de uLaw website en haar toepassingen en, bij gebrek daaraan, per aangetekende brief aan het hoofdkantoor van uLaw.

22. ONBEVOEGDE TOEGANG

U verklaart en gaat ermee akkoord geen robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te krijgen tot de website of enig ander gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uLaw. U kunt de website alleen openen en raadplegen door er een verbinding mee te maken (door te “surfen”).

U verbindt zich ertoe (i) niets te doen dat de website zou kunnen of kunnen doen geloven dat het te veeleisend of overdreven belastend zou zijn voor de website, (ii) de inhoud van de website (behalve de door u verstrekte informatie), enige broncode van de website of enige dienst geleverd door uLaw via haar website of anders niet te kopiëren, reproduceren, aanpassen, afgeleide producten te maken, uit te delen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uLaw, (iii) op enigerlei wijze de werking van de website en de toepassingen of activiteiten van de website niet te verstoren of trachten te verstoren, (iv) alle door uLaw genomen maatregelen om haar diensten en de goede werking van de site te waarborgen niet te omzeilen, in het bijzonder maatregelen om het kopiëren van gegevens te verbieden, (v) geen spam, kettingmails of andere ongevraagde communicatie verzenden, (vi) de integriteit van het systeem of de beveiliging ervan niet proberen te verstoren of in gevaar brengen, communicatie onderscheppen of toegang krijgen tot informatie op de site of servers, (vii) geen persoonsgegevens, met inbegrip van gebruikersnamen, verzamelen of bijeenbrengen, (viii) geen toegang te krijgen tot de inhoud van de site op een andere manier dan met de daartoe bestemde middelen, (ix) geen andere websites of toepassingen direct of indirect te promoten of aan te bieden aan gebruikers van uLaw of anderen.

U stemt er ook mee in om op geen enkele wijze wormen (worm), virussen, ongeldige gegevens of andere kwaadaardige software, agenten, verborgen procedures, routines of mechanismen en/of items naar of via uLaw en de website te verzenden die de website, zijn werking, onderbreking, schade aan de website of enige andere belemmering aan de website kunnen veroorzaken, of aan uLaw en enige andere software, firmware, hardware, besturingssysteem, netwerken, server van uLaw of derde partij.

23. LINKS

uLaw en de uLaw website kunnen links bevatten naar of toegang organiseren tot websites of toepassingen van derden. Deze sites en applicaties zijn onafhankelijk van uLaw en u hebt er onder uw exclusieve verantwoordelijkheid toegang toe en volgens de bepalingen van die websites en toepassingen. U stemt er mee in dat uLaw niet verantwoordelijk is voor (i) de beschikbaarheid en juistheid van de websites en toepassingen van derden, (ii) hun inhoud of producten. De plaatsing van dergelijke link betekent en impliceert geen erkenning van uLaw.

24. COOKIES

Door een account aan te maken, aanvaardt u dat uLaw Cookies gebruikt om uw navigatie op de website te vergemakkelijken. Dit hoofdstuk moet samen met het hoofdstuk over het privacybeleid worden gelezen, beleid waarvoor u specifiek mee moet akkoord gaan.

Bepaalde gegevens die op u betrekking hebben worden via Cookies automatische doorgestuurd naar uLaw, waaronder:

 • uw taalkeuze;
 • uw wachtwoord;
 • uw toegangscode;
 • uw internetbrowser en besturingssysteem;
 • de url die u op de website heeft vermeld;
 • uw TCP/IP-adres ;
 • uw zoekopdracht in de zoekmachine die u tot uLaw heeft geleidt;
 • uw geografische locatie, uw zoekopdrachten en andere gewoonlijk verzamelde informatie.

Cookies zijn informaticabestanden verstuurd door onze servers en geplaats op de hard drive van uw computer. Deze cookies bevatten informatie die enkel door uLaw kan worden ontcijferd en enkel als u haar website bezoekt. Deze cookies maken uw navigatie efficiënter (u hoeft bijvoorbeeld niet telkens uw taal te kiezen). De gebruiker heeft het recht om het installeren van deze cookies te weigeren en de op zijn hardware opgeslagen cookies te verwijderen aan de hand van de instellingen in zijn web browser.

25. MOBIELE APP

Een mobiele app kan aan gebruikers toegang verlenen tot uLaw en de diensten van uLaw. U aanvaardt dat alle functionaliteiten van de site daar te vinden zijn, maar dat sommige er niet gereproduceerd kunnen worden.

26. UPDATE VAN DE WEBSITE EN TOEPASSINGEN

uLaw kan, naar eigen goeddunken, de website en toepassingen waarmee uLaw haar diensten aanbiedt, updaten. Deze updates kunnen gericht zijn op evoluties, technische- of veiligheidsoplossingen of enige andere ontwikkeling. De updates kunnen ook een functionaliteit van de uLaw website en toepassingen verwijderen of aanpassen. U stemt ermee in dat uLaw niet verplicht is dergelijke updates uit te voeren en niet verplicht is de continuïteit van de beschikbaarheid van de door uLaw aangeboden website en diensten te verzekeren. U zal door uLaw voorgestelde of vereiste updates zo snel mogelijk downloaden en installeren en nieuwe functionaliteiten aanvaarden. U aanvaardt dat, indien u dit niet doet, de website et haar functionaliteiten mogelijk niet correct werken.

De Dienstvoorwaarden zullen volledig en automatisch van toepassing zijn voor enige update. uLaw behoudt zich het recht om de werking van haar website en aanbieding van haar diensten te schorsen of te stoppen. U stemt ermee in dat uLaw niet aansprakelijk is ten opzichte van u of een derde partij voor een update van haar website of toepassingen of een deel van deze laatsten. U bent dan vrij om afstand te doen van de diensten van uLaw zoals bepaald in de Dienstvoorwaarden.

27. ALGEMEENHEDEN

Onverminderd de voorgaande bepalingen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op uLaw en elke persoon gelinkt aan uLaw voor de uitvoering van haar opdrachten of in verband met de opdracht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elke vroegere, huidige of toekomstige aan uLaw toevertrouwde opdracht. Zij kunnen worden gewijzigd zonder enige verplichting tot kennisgeving opdat zij van kracht kunnen worden, en kunnen worden geraadpleegd op het volgende adres (Dienstvoorwaarden).

De Dienstvoorwaarden en hun bijlagen vormen de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en uLaw. Deze overeenkomst vervangt en annuleert alle eerdere overeenkomsten, mededelingen, aanbiedingen, voorstellen of correspondentie, mondeling of schriftelijk, uitgewisseld of gesloten tussen de gebruiker en uLaw met betrekking tot dit onderwerp.

AANPASSING DOOR DE GEBRUIKER

De Dienstvoorwaarden kunnen niet worden gewijzigd door de gebruiker zonder een geldig schriftelijke overeenkomst ondertekend door uLaw.

GEEN VERKLARING VAN AFSTAND

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Dienstvoorwaarden, worden de rechten en rechtsmiddelen van uLaw niet aangetast door een gebrek of vertraging in de uitvoering door uLaw van een of alle van haar rechten of rechtsmiddelen of door de toekenning van een respijtperiode aan een gebruiker en het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht of rechtsmiddel vormt geen belemmering voor de voortzetting van een dergelijk recht of rechtsmiddel of de daaropvolgende uitoefening van een ander recht of rechtsmiddel.

DEELBAARHEID / GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

Indien een bepaling van de Dienstvoorwaarden niet wettelijk of geldig is of geheel of gedeeltelijk ongeldig is onder het toepasselijke recht, wordt die bepaling geacht geen deel uit te maken van de overeenkomst. De wettelijkheid, geldigheid of de gevolgen van de andere bepalingen van de Dienstvoorwaarden zijn niet getroffen door deze omstandigheden.

Het is de gebruiker niet toegestaan zijn overeenkomst of de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aan iemand toe te wijzen of over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uLaw. uLaw kan vrij haar overeenkomst en haar rechten en verplichtingen aan een derde toewijzen of overdragen en de gebruiker geeft hier expliciet toestemming voor bij het aanmaken van zijn account.

Elke poging tot overdracht in strijd met de Dienstvoorwaarden is ongeldig.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Franse, Nederlandse, Duitse en Engelse versie van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Franse versie. uLaw biedt geen garantie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van haar website of diensten in een ander land dan België.

OVERMACHT

Geen enkele partij is aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, voor zover die vertraging of tekortkoming te wijten is aan overmacht, zoals brand, overstroming, stakingen, embargo, oorlog, enz.

GESCHIL

Elk geschil tussen uLaw en een gebruiker moet verplicht, voor enige andere maatregel, het voorwerp uitmaken van een poging tot minnelijke schikking tussen uLaw en de gebruiker. Elk geschil van deze aard moet aan uLaw worden meegedeeld op het adres van haar hoofdkantoor. uLaw en de gebruiker verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om hun geschil aan de hand van een minnelijke schikking op te lossen.

In het geval de gebruiker en uLaw er niet in slagen om hun geschil op te lossen, komen zij uitdrukkelijk overeen om hun geschil aan een commissie van drie scheidsrechters voor te leggen die volgens de regels van Cepani te werk gaan.