Model van leningsovereenkomst

Lenen is een verrichting van het dagelijks leven geworden; om een huis te kopen, om de aankoop van een nieuwe wagen te kunnen versnellen of ook, wanneer u een ei aan uw burrman vraagt met de belofte om hem later een ei terug te geven.

In essentie, zijn er twee soorten leningen: de bruiklening en de verbruiklening. Het verschil tussen de twee ligt in het feit dat de bruiklening zaken betreft die niet teniet gaan door het gebruik dat men ervan maakt (“ik leen zijn fiets aan mijn vriend en zal deze fiets daarna teruggeven”), terwijl de verbruiklening zaken betreft die teniet gaan door het gebruik dat men ervan maakt (“ik leen drie citroenen aan mijn moeder en zal drie andere gelijkaardige citroenen teruggeven aan mijn moeder”).

Vanuit een wettelijke perspectief heeft dit verschil namelijk als gevolg dat de uitlener (kredietgever) eigenaar van de zaak blijft onder de bruiklening, wat niet het geval zal zijn met een verbruiklening waardoor de lener eigenaar wordt van de geleende zaak onder verplichting aan de uitlener evenveel van gelijke soort en hoedanigheid terug te geven. Als ik een citroen leen van mijn vriend om die te gebruiken, zal ik dus eigenaar worden van deze citroen. Het zal vaak onmogelijk zijn voor mij om deze citroen terug te geven maar de afspraak zal in regel zijn dat ik een andere citroen van gelijke soort mag geven om mijn schuld af te lossen.

Deze twee types van leningen zijn door het Burgerlijk Wetboek aan verschillende regels onderworpen, die van belang kunnen zijn op vlak van de mogelijke interesten, risico’s die aan de zaak verbonden zijn, enz.

De lening is in weze een gratis overeenkomst. Onder bepaalde voorwaarden mag een verbruikslening toegekend worden tegen betaling van een vergoeding maar dit is wettelijk niet toegestaan met de bruiklening.

Doorgaans zullen de partijen vrij zijn om hun overeenkomst te regelen naar eigen inzicht, maar een omwegje via het Burgerlijk Wetboek zal dus in bepaalde omstandigheden een gezonde reflex zijn om uw rechten en plichten te analyseren. Indien u uw fiets wenst uit te lenen, tegen een vergoeding, dan zal u (wettelijk) een huurovereenkomst sluiten (die ook zo zal gekwalificeerd worden door een rechter, onafhankelijk van een mogelijke leningovereenkomst gesloten tussen de partijen), met de daaraan gekoppeld gevolgen. Het zou in dit geval aangewezen zijn om naar de bepalingen van de huurovereenkomst te kijken om u een beeld te kunnen vormen van de toepasselijke regels en de aangepaste overeenkomst te sluiten.

DE ELEMENTEN VAN EEN LENINGSOVEREENKOMST

Een leningsovereenkomst zal doorgaans de volgende elementen vermelden:

  • informatie betreffende de partijen : naam, voornaam, adres, handelsnaam, KBO nummer, enz.;
  • een beschrijving van de opportuniteit van de lening;
  • de details van de verschillende modaliteiten van de lening (zie model);
  • de datum, plaats en aantal exemplaren getekend door de partijen.

In deze afdeling vindt u modellen van lening overeenkomsten om u een voorbeeld te geven van de verschillende aspecten die geregeld kunnen worden. Het voorbeeld van verbruiklening is gebaseerd op een geldlening die de meest courante vorm van verbruiklening is. Deze voorbeelden hebben geenszins de bedoeling volledig te zijn, maar vormen louter werkinstrumenten die kunnen gebruikt worden als handleiding bij de onderhandelingen die worden gevoerd om tot een afspraak te komen. Het is niet gegarandeerd dat alle specifieke punten die naar aanleiding van een lening dienen te worden geregeld opgenomen zijn in huidig voorbeeld.

ADVOCATEN IN COMMERCIEEL RECHT (LENING)

uLaw geeft u toegang tot de beste profielen om u te helpen met alle juridische vragen, zowel in commercieel recht als in andere vakgebieden.