Model van overeenkomst tot echtscheiding door onderlinge toestemming

De wettelijke aspecten en de vragen die zich stellen in geval van echtscheiding zijn in principe altijd dezelfde: een oplossing moet gevonden worden om alle aspecten van de scheiding en van de gevolgen daarvan te kunnen regelen (verdeling van de goederen, verblijfsregels voor de kinderen, enz.).

Maar de wet kent twee verschillende vormen van echtscheiding: de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting en de echtscheiding door onderlinge toestemming.

Wanneer de echtgenoten een overeenkomst kunnen vinden in onderlinge toestemming over de verplichte materiële en familiale aangelegenheden (kinderen, huis, etc.), kan deze overeenkomst voorgelegd worden aan de familierechtbank. De rechtbank zal de overeenkomst bekijken en de echtscheiding uitspreken indien deze aan alle wettelijke verplichtingen beantwoordt.

Soms lukt het niet om in onderlinge toestemming te scheiden en is de voortzetting van het samenleven tussen echtgenoten en de hervatting ervan onmogelijke geworden door de ontwrichting (i.e., tekortkoming aan huwelijksplicht, overspel, mishandeling, enz.). In dit geval bestaat de mogelijkheid van een scheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.

Om deze procedure te kunnen indienen moet(en) de echtgenoot(en) een bewijs van onherstelbare ontwrichting leveren. Dit kan gebeuren door alle wettelijke manieren (emails, foto’s, brieven, getuigen, enz.). Een feitelijke scheiding van de echtgenoten gedurende een bepaalde periode is ook een geldig bewijs van onherstelbare ontwrichting. Indien de echtgenoten een gezamenlijke aanvraag indienen, volstaat het om een periode van 6 maanden te kunnen bewijzen. Als het eenzijdig gebeurt, dan moet de echtgenoot het bewijs van 1 jaar feitelijke scheiding leveren.

Indien de familierechtbank kan vaststellen, aan de hang van het voorgelegde bewijs, dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is, zal de echtscheiding worden uitgesproken door de rechter die ook over de modaliteiten zal moeten beslissen.

Een belangrijk verschil tussen de twee procedures ligt dus, zoals voor alle geschillen, in het feit dat bij gebrek aan een onderlinge toestemming, de echtgenoten hun “controle” zullen verliezen op de zaak. Scheiden in onderlinge toestemming biedt inderdaad het voordeel en de mogelijkheid aan de echtgenoten om, hunzelf (en binnen het wettelijk kader), alle aspecten van hun scheiding te regelen. Lukt dit niet, dan zal een derde (i.e., de rechter) voor hun moeten beslissen op basis van de voorgelegde argumenten en bewijzen.

Het is dus zeker aangewezen om altijd eerst een scheiding in onderlinge toestemming te proberen, zelfs als het door briefwisseling van advocaten moet gebeuren.

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING : ELEMENTEN

De belangrijkste elementen van zulke overeenkomst zijn :

  1. de naam, voornaam, adres, nationaliteit en geboortedatum van beide partijen;
  2. het ontwerp van de overeenkomst (zie model) ;
  3. de overeengekomen echtscheidingsmodaliteiten (zie model);
  4. de plaats, datum en het aantal getekende exemplaren;
  5. de handtekening van de partijen.

Download ons model om een voorbeeld te krijgen van de verschillende aspecten die geregeld moeten worden. Dit voorbeeld heeft geenszins de bedoeling volledig te zijn, maar vormt louter een werkinstrument dat kan gebruikt worden als handleiding bij de onderhandelingen om tot een echtscheiding met onderlinge toestemming te komen. Niet alle specifieke punten die naar aanleiding van de echtscheiding met onderlinge toestemming dienen te worden geregeld zijn niet opgenomen in huidig voorbeeld.

ADVOCAAT IN ECHTSCHEIDING

uLaw geeft u toegang tot de beste profielen om u te helpen bij het voorbereiden van uw overeenkomst.