Model van verkoopovereenkomst

Een koop (of een verkoop) is gesloten zodra de partijen het eens zijn over de verschillende bestanddelen van deze transactie (object en prijs).

Daarvoor zegt men vaak dat “compromis geldt als verkoop” (deze transactie is gesloten zodra de partijen een mondeling akkoord omtrent deze twee bestanddelen hebben gevonden).

Aangezien de verkooptransactie dus tot stand komt zodra de partijen het eens zijn over deze elementen, genereert dit een belangrijk gevolg dat betrekking heeft op de eigendomsoverdracht van het object van de verkoop (en de risico’s die aan dit object zijn verbonden), tenzij de partijen anders beslissen vanaf dat ongenblik.

Onder Belgisch recht mag een koopovereenkomst mondeling gesloten worden (beide mondeling en schriftelijke overeenkomsten zijn bindend voor de partijen) maar om deze, en verschillende andere redenen, is het vaak aangewezen om de gemaakte afspraken op papier te zetten, en dit ook om een bewijs te kunnen hebben.

Over het algemeen zullen contracten die betrekking hebben op de verkoop van goederen (en met uitzondering van een speciale regeling) een reeks elementen en informatie over de transactie bevatten die nuttig zijn en als bewijs kan dienen :

  • de prijs;
  • het object;
  • de leveringstermijn en plaats;
  • de eventueel gegeven garanties;
  • enz.

Daarnaast kunnen nog allerlei modaliteiten opgenomen worden door de partijen zodat het schrijven hun specifieke afspraken kan reflecteren, zoals voorwaarden.

Soms kan het inderdaad opportuun zijn om een verkoopovereenkomst aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen. Men moet een verschil maken tussen ontbindende voorwaarden (die de overeenkomst zullen ontbinden in geval de voorwaarden zich realiseren: “ik koop het goed maar de koop zal geannuleerd worden indien ik mijn financiering niet krijg”) en opschortende voorwaarden (waardoor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk zal zijn van de realisatie van de voorwaarden: “ik koop het goed als ik mijn financiering of goedkeuring krijg”). De keuze tussen ontbindende en opschortende voorwaarden heeft heel verschillende gevolgen.

Afhangend van de zaak kunnen ook veel wettelijke bepalingen van toepassing zijn op een koop of verkoop (e.g., onroerende goederen, verkoop aan particulieren door bedrijven, fiscale aspecten, enz.).

Het is dus altijd aangewezen om goed geïnformeerd te zijn betreffende deze aspecten om de gepaste beslissingen te kunnen nemen en zeker te zijn dat alle wettelijke verplichtingen voldaan zijn.

DE ELEMENTEN VAN EEN VERKOOPOVEREENKOMST

Een verkoopovereenkomst zal normaliter de volgende elementen vermelden:

  1. informatie betreffende de partijen : naam, voornaam, adres, handelsnaam, KBO nummer, enz;
  2. het ontwerp van de overeenkomst en de details van de verschillende modaliteiten van de verkoop (zie model);
  3. de datum, plaats en aantal exemplaren getekend door de partijen.

Hierbij vindt u een model van (koop- en) verkoopovereenkomst om u een voorbeeld te geven van de verschillende aspecten die geregeld kunnen worden in deze transacties. Dit voorbeeld heeft geenszins de bedoeling volledig te zijn, maar vormt louter een werkinstrument dat kan gebruikt worden als handleiding bij de onderhandelingen die worden gevoerd om tot een afspraak te komen. Misschien zijn niet alle specifieke punten die naar aanleiding van een koop dienen te worden geregeld opgenomen in huidig voorbeed.

ADVOCATEN IN COMMERCIEEL RECHT

uLaw geeft u toegang tot de beste profielen om u te helpen voor alle juridische vragen, zowel in commercieel recht in andere vakgebieden.