Model van volmacht

EEN VOLMACHT : WAAROM ?

Een volmacht is een vrij handige verrichting wanneer u aan iemand een bevoegdheid wilt geven om namens u te handelen. U moet een overeenkomst tekenen maar u hebt geen tijd om aanwezig te zijn? Met een volmacht zal het mogelijk zijn om de ondertekening van deze akte door iemand anders te laten doen.

DE FORMALITEITEN VAN DE VOLMACHT

Om geldig te zijn, moeten bepaalde elementen in uw volmacht worden opgenomen:

  1. de naam, voornaam en adres van de volmachtgever;
  2. een detail van de bevoegdheid en capaciteit van de volmachtgever;
  3. de naam, voornaam en adres van de gevolmachtigde;
  4. het ontwerp van de volmacht;
  5. de datum en plaats van tekening; en
  6. de handtekening van de volmachtgever.

DE VOLMACHT IN DE PRAKTIJK

Het verlenen van een volmacht betekent echter niet dat u uw hoedanigheid / bekwamheid met betrekking tot het onderwerp van de volmacht verliest (integendeel, juist omdat u deze bevoegdheid heeft, kunt u deze delegeren).

De gevolmachtigde zal rekenschap en verantwoording moeten afleggen over wat hij als gevolmachtigde doet. Als hij/zij de gedelegeerde bevoegdheden niet uitoefent op de manier zoals u had bepaald, is hij/zij aansprakelijk voor schade.

Voor sommige rechtshandelingen verreist de wet dat het geven van een volmacht enkel schriftelijk kan of bij notariële akte (bv., hypothecaire lening). Maar in de meeste gevallen kunnen volmachten mondeling of schriftelijk worden gegeven tussen de partijen.

Een volmacht kan algeheel, bijzonder, herroepelijk of onherroepelijk worden gegeven. Met een algehele volmacht kan de gevolmachtigde alle handelingen verrichten op elk rechtsgebied (betalen, verkopen, schenken, enz.) terwijl de bijzondere volmacht alleen geldt voor een bepaald doel of een specifieke handeling.

Theoretisch bestaat altijd een risico dat de gemachtigde de volmacht gebruikt voor andere doeleinden dan u bedoeld had en daarom is het vaak cruciaal om, indien nodig en doenbaar, zoveel mogelijk details te geven in de volmacht (i.e, een welbepaalde opdracht geven; indien een volmacht wordt gegeven door een aandeelhouder voor een algemene vergadering bijvoorbeeld zal het vaak opportuun zijn te bepalen in welke richting de gevolmachtigde moet stemmen).

Download ons model van volmacht als voorbeeld van de verschillende aspecten die geregeld kunnen worden. Dit voorbeeld heeft geenszins de bedoeling om volledig te zijn, maar vormt louter een werkinstrument dat kan gebruikt worden.

ADVOCAAT IN CONTRACTENRECHT (VOLMACHT)

uLaw geeft u toegang tot de beste profielen om assistentie te krijgen voor de voorbereiding van uw volmacht. Dit vereist de aanpassing van algemene regels aan uw situatie en een voorzichtige analyse van de limieten die u in uw akte zal moeten bepalen.